De bijbel De bijbel
 
..........
 
 Lectionarium
 
<< >>
zomadiwodovrza
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Woensdag in week 5 van de Veertigdagentijd

Daniël 3,14-20.91-92.95

Uit de profeet Daniël

In die dagen vroeg koning Nebukadnéssar
aan de mannen Sadrak, Mezak en Abednégo:
“Is het waar dat gij mijn god niet vereert
en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt?
Welnu, zijt gij bereid om bij het horen van de klanken
van hoorn en fluit, van citer, luit en harp,
van doedelzak en allerlei andere muziekinstrumenten
u neer te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb?
Weigert gij dat, dan wordt ge op staande voet
in het laaiende vuur van een oven geworpen
en welke god zal u dan uit mijn macht kunnen bevrijden?”
Zij gaven de koning ten antwoord:
“Nebukadnéssar, wij vinden het niet nodig
op uw vraag een antwoord te geven.
Als er een god is die dat kan,
dan is het onze God die wij vereren:
Hij is in staat ons te bevrijden uit het laaiende vuur van een oven
en Hij zal ons ontrukken aan uw greep, koning.
Maar de koning zij ervan overtuigd, dat,
ook als God ons niet redt, wij uw god niet vereren
en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.”
Toen werd Nebukadnéssar woedend op hen
en zijn gelaat vertrok;
hij gaf bevel de oven zevenmaal heter te stoken dan gewoonlijk
en de sterksten uit zijn leger droeg hij op
deze mannen te binden
en in de laaiende vuuroven te werpen.
Maar plots schrok koning Nebukadnéssar,
stond ijlings op en zei tot zijn raadsheren:
“Wij hebben toch drie mannen geboeid in het vuur geworpen?”
Zij gaven de koning ten antwoord: “Zeker koning!”
Hij hernam:
“Maar ik zie vier mannen ongeboeid
en zonder letsel zich in het vuur bewegen;
de vierde gelijkt op een godenzoon.”
Toen sprak Nebukadnéssar:
“Geloofd zij de God van Sadrak, Mezak en Abednégo:
Hij heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden,
die vol vertrouwen op Hem
het bevel van de koning hebben overtreden
en hun lichamen hebben prijsgegeven
omdat ze geen god wilden vereren
of aanbidden dan hun eigen God.”

Johannes 8,31-42

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot de Joden die in Hem geloofden:
“Indien gij trouw blijft aan mijn woord
zijt gij waarlijk mijn leerlingen.
Dan zult ge de waarheid kennen
en de waarheid zal u vrij maken.”
Men wierp op:
“Wij zijn van Abrahams geslacht
en nooit iemands slaaf geweest.
Hoe kunt Gij dan zeggen:
gij zult vrij worden?”
Jezus antwoordde hun:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
alwie zonde doet
is slaaf van de zonde,
en de slaaf blijft niet voor eeuwig in het huis.
Wie eeuwig in het huis blijft
is de Zoon.
Als de Zoon u vrij maakt
zult gij werkelijk vrij zijn.
Ik weet dat gij van Abrahams geslacht zijt;
niettemin zoekt gij Mij te doden
omdat mijn woord bij u geen ingang vindt.
Ik verkondig wat Ik bij de Vader heb gezien,
maar gij doet wat gij van uw vader gehoord hebt.”
Zij antwoordden:
“Onze vader is Abraham!”
Daarop zei Jezus hun:
“Als gij kinderen van Abraham zijt
doet dan ook de werken van Abraham.
Thans echter zoekt gij Mij, een mens, te doden,
terwijl Ik u de waarheid heb gezegd
die Ik van God heb gehoord.
Zoiets deed Abraham niet.
Gij doet de werken van uw vader.”
Zij zeiden Hem:
“Wij zijn niet uit ontucht geboren.
één vader hebben wij
en dat is God.”
Jezus zeide hun:
“Als God uw Vader was,
zoudt ge Mij beminnen,
want van God ben Ik uitgegaan
en van Godswege ben Ik hier.
Nee, Ik ben niet uit Mijzelf gekomen
maar Hij heeft Mij gezonden.”


De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2015.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.